ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την πλήρη εναρμόνισή της με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΕΕ”) περί εγγύησης προϊόντων η ALPAN ELECTROLINE LTD («Εταιρεία») προσφέρει περιορισμένη εγγύηση 2 ετών στον αγοραστή του προϊόντος («Πελάτης»). Η περιορισμένη εγγύηση αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 2ετούς περιόδου.

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η ALPAN ELECTROLINE LTD επισκευάζει ή προβαίνει σε δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η ALPAN ELECTROLINE LTD θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον αγοραστή σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Σε περίπτωση επισκευής του προϊόντος θα αλλάζεται το/τα ελαττωματικό/κα εξάρτημα/τα. Σημειώνεται ότι με τον όρο «εξαρτήματα» ή «ανταλλακτικά» νοούνται όλα ανεξαιρέτως τα μέρη του προϊόντος.
 2. Κύρια προϋπόθεση για να ισχύσει η περιορισμένη εγγύηση, ο αγοραστής υποχρεούται να παρουσιάσει την αυθεντική απόδειξη του προϊόντος και παραδίδοντας το προϊόν σε ένα από τα καταστήματα της ALPAN ELECTROLINE LTD. Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και να συμπεριλαμβάνουν όλα τα αξεσουάρ και τα κουτιά συσκευασίας.
 3. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών φθορών, καθώς και στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 • το ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγω του ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της ALPAN ELECTROLINE LTD.
 • ο πελάτης δεν ειδοποίησε την Εταιρεία για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
 • το προϊόν δεν επιστράφηκε στην ALPAN ELECTROLINE LTD εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
 • ο σειριακός αριθμός του προϊόντος ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αφαιρεθεί, σβηστεί, αλλοιωθεί ή είναι αδύνατη η ανάγνωσή τους,
 • το ελάττωμα δημιουργήθηκε λόγω του ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής,
 • το λογισμικό του προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου ή αλλαγές στο λογισμικό του από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,
 • το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα, που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη της συσκευής.
 1. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά την ALPAN ELECTROLINE LTD και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της ALPAN ELECTROLINE LTD έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η εν λόγω περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικοπρακτικές ή άλλες. Η ALPAN ELECTROLINE LTD σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες.
 2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (εκτός εγγύησης).
 3. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός έξι (6) μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξή τους.
 4. Τα προϊόντα της ALPAN ELECTROLINE LTD καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά, μελάνια και κ.ο.κ.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας βάση προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σημείο 3, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.