ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Alpan Electroline Ltd (εφεξής καλούμενη «εμείς») έχει δεσμευτεί με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679, εφεξής καλούμενος ως «Κανονισμός»)) και τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (L. 125(Ι)/2018) να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμά σας στην προστασία έναντι της αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή και να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.

Κατανοούμε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μεγάλη ευθύνη την οποία και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Για αυτό τον λόγο έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, το λόγο συλλογής τους, και τη χρήση τους.

Βάσει των προνοιών του Κανονισμού, η Alpan Electroline Ltd είναι  ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Alpan Electroline Ltd συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όλων των πελατών και συνεργατών του.  

Σε περιπτώσεις όπου η Alpan Electroline Ltd είναι Εκτελών την επεξεργασία, τότε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα μέσα και τους σκοπούς που ορίζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει στις περιπτώσεις όπου συλλέγουμε δεδομένα:
• Απευθείας από σας,
• Μέσω τρίτων στις συνήθεις διεργασίες εκτέλεσης εργασιών ούτως ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες/προϊόντα που έχετε ζητήσει,
• Μέσω της Ιστοσελίδας μας,
• Μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram) όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς μας
μέσω συνεργατών μας.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους δεδομένων για τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων  δεδομένων που οδηγούν στην αναγνώριση ατόμων – ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων») είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα.

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως το ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση και περιοχή, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οικονομικά και τραπεζικά στοιχεία, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία, και ενδεχομένως κάποια δεδομένα υγείας (σε κάποιες περιπτώσεις).

Επιπρόσθετα, μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα:
• Δεδομένα που παρέχετε επιλέγοντας να προχωρήσετε σε αγορά από εμάς.
• Δεδομένα που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες, ιδιαίτερα κατά την πρώτη επαφή μαζί μας.
• Δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιλεγμένες διαδικασίες όπως η λήψη άμεσου δανείου από εμάς για την αγορά των προϊόντων μας.
• Δεδομένα όταν λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμό ή προώθηση που χρηματοδοτείται από εμάς ή/και όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα με τον Ιστότοπό μας.
• Αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων e-mail).
• Στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε, εάν υπάρχουν, και της εκπλήρωσης των παραγγελιών σας.

Γενικά, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Παροχή Υπηρεσιών: για να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες όπως ζητάτε από εμάς.
• Διαχείριση πελατών: διαχείριση του λογαριασμού σας, παροχή υποστήριξης πελατών και ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα/υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.
• Διαφήμιση: μετά από ρητή συγκατάθεση για επικοινωνία μαζί σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Λειτουργικότητα και ασφάλεια: εντοπισμός, πρόληψη και αντιμετώπιση απατών και παράνομων δραστηριοτήτων.
• Συμμόρφωση: για επιβολή των όρων και προϋποθέσεων και συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους.
• Εκπλήρωση καθηκόντων προς το δημόσιο συμφέρον ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
• Για οποιοδήποτε άλλο λόγο αφού έχουμε εξασφαλίσει την συγκατάθεση σας.

Στην περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, θα γίνει με την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και μέτρων και συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφουν σε ποιο βαθμό και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας σε:

• Συνεργάτες: Μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με συνεργάτες μας στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών, της διαχείρισης πελατών, της προσαρμογής περιεχομένου, της διαφήμισης (εάν έχετε συναινέσει) ασφάλειας και συμμόρφωσης ή στον βαθμό που εσείς έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.
• Πάροχοι υπηρεσιών: Σε εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών μας που εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας, μεταξύ άλλων για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, διαχείρισης πελατών και ασφάλειας. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εκτέλεση παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών με πιστωτική κάρτα, τον εντοπισμό και τον μετριασμό κινδύνου και απάτης, την παροχή εξυπηρέτησης πελατών και βοήθειας μάρκετινγκ. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν επιτρέπεται να μοιράζονται ή να χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα για άλλους σκοπούς. Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
• Νόμιμοι διάδοχοι. Σε έναν αγοραστή ή άλλο διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας, τα οποία προσωπικά δεδομένα που τηρούνται είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση τέτοιας πώλησης ή μεταφοράς, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η οντότητα στην οποία μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να συνάδει με αυτήν την πολιτική απορρήτου.
Ενδεχομένως να απαιτηθεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών, δικαστηρίων / διωκτικών αρχών, ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών:
• Σε κλήτευση ή παρόμοιο αίτημα διερεύνησης, δικαστική απόφαση ή άλλη δικαστική ή διοικητική εντολή, ή αίτημα συνεργασίας από τις διωκτικές αρχές ή άλλη κρατική υπηρεσία, στη θέσπιση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, προς υπεράσπιση εναντίον νομικών αξιώσεων, προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για συνεργασία προς επιβολή του νόμου, ή για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες συμφωνίες και πολιτικές που εφαρμόζει η Alpan Electroline Ltd, ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε κρατικό ή κανονιστικό αίτημα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εγείρουμε ή να αξιώσουμε ένσταση ή δικαίωμα που έχουμε στη διάθεσή μας, κατά την αποκλειστική μας κρίση.
• Στο βαθμό που είναι απαραίτητη η αποκάλυψη σε σχέση με προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης, αναφοράς ή ανάληψης άλλων ενεργειών σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, ύποπτη απάτη ή άλλο αδίκημα, για προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της εταιρείας, των υπαλλήλων μας ή άλλων, και διατήρηση και προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας της υποδομής μας.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικά Δεδομένα για τους Πελάτες μας και Δεδομένα που δεν ταυτοποιούν κανένα άτομο, χωρίς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να μεταφέρουμε μη Προσωπικά Δεδομένα και να τα επεξεργαστούμε εκτός της χώρας διαμονής σας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε μη Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με πρόσθετα μη Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές. Ενδέχεται επίσης να μοιραζόμαστε συγκεντρωτικά Δεδομένα με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων, διαφημιζόμενων και επενδυτών, με σκοπό τη διεξαγωγή γενικής επιχειρηματικής ανάλυσης.
 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρούνται και επεξεργάζονται με ασφαλή τρόπο εντός της Ευρωπαϊκής επικράτειας.

Η περίοδος για την οποία διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσης και επιβολής του νόμου ποικίλλει και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και αξιώσεων σε κάθε περίπτωση.

 

Στο βαθμό που έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και προσαρμογής περιεχομένου όπως περιγράφεται παραπάνω, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή σχέση, όπως απαιτείται για παροχή των υπηρεσιών μας και σύμφωνα με τους σχετικούς κυπριακούς νόμους, ή μέχρι να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dpo@alpangroup.com.cy

Υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Αναλυτικά:
• Συγκατάθεση: Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεν σχετίζεται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
• Εκτέλεση Σύμβασης: Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που έχετε με εμάς.
• Συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις: Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που αυτό απαιτείται για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
• Προστασία ζωτικού συμφέροντος: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη του ζωτικού σας συμφέροντος στην περίπτωση που είστε σωματικά ή νομικά ανίκανοι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
• Προστασία του έννομου συμφέροντος μας: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτοι, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παρακάμπτονται από τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν τα δεδομένα αφορούν ένα παιδί.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρέμβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Για παράδειγμα, επιτρέπουμε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα  και μόνο για επιτρεπόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιπλέον, έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας για τον τρόπο χειρισμού, διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει αναβαθμισμένα τεχνικά μέτρα και προχωρήσαμε με την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών προς συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Καμία από τις διαδικασίες μας δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και κατάρτιση προφίλ.

Ο ιστότοπος της Alpan Electroline δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 16 ετών (για τους πολίτες της Κύπρου είναι κάτω των 14 ετών). Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα παιδί κάτω των 16 ετών μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών. Εάν αντιληφθείτε ότι κάποιο παιδί μας έχει δώσει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Είναι βασική μας αρχή να σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων όπως μας τα παρέχετε. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να λάβετε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα: (Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε όρους όπως ορίζονται από το Νόμο) :
I.Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών.
II.Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.
III.Δικαίωμα διαγραφής (right to erasure): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων μόνο εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
(i) Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
(ii) Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και έχετε αποσύρει αυτήν τη συγκατάθεση (στην οποία βασίζεται η επεξεργασία) σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.α και 9.2.α του Κανονισμού και εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση, για επεξεργασία, ισχύει.
(iii) Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του Κανονισμού και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία.
(iv) Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
(v) Εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας.
(vi) Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8.1 του κανονισμού.
IV. Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατάσταση, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
V. Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.
VI. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Διατηρείται το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη.
VII. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητά της στην οποία βασιζόταν το Νοσοκομείο μας πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.
VIII. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ στείλτε γραπτό αίτημα στη διεύθυνση [email protected] ή στην παρεχόμενη ταχυδρομική διεύθυνση στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τυχόν αιτήματα πρόσβασης ή για επιβολή περιορισμών ή άλλων αξιώσεων, εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ενδέχεται να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  μας κατά καιρούς. Παρόλο που ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε όταν γίνουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική, αναμένεται να ελέγχετε περιοδικά την πιο ενημερωμένη έκδοση που βρίσκεται στον Ιστότοπο μας http:// https://electroline.com.cy/, ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές.

Δεν εγγυόμαστε την απόδοση χωρίς σφάλματα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθούμε με αυτήν την πολιτική και θα λάβουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα όταν μάθουμε για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με την πολιτική μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχαίες, παρεπόμενες ή τιμωρητικές ζημίες που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική.

Στην περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούμαι για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε στο dpo@alpangroup.com.cy .

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:


Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κυπράνορος 15

1061 Λευκωσία

ΤΘ 23378

1682 Λευκωσία

Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]