ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που κατωτέρω περιγράφεται (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον. Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα («καλάθι παραγγελιών») την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης για τη διαβίβαση της παραγγελίας του, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους Όρους Χρήσης ανεπιφύλακτα » ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) του γνωστοποιούνται ήτοι: Τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος που επισκέφθηκε και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει ουδαμώς την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του. Η συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως στην παραγγελία αποτυπώνονται και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης, εγκατάστασης (επίσης υπολογίζονται στο σώμα της παραγγελίας) και κάθε άλλη δαπάνη. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις επίσης γνωστοποιείται στο σώμα της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από τη διαβίβαση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη. Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης του σχετικού κεφαλαίου των παρόντων όρων κατωτέρω. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική επικοινωνία και/ή με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει η Εταιρεία.

Για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας ενημερώνεστε μέσα από ανάλογες λεκτικές/γραφικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε είδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ειδικότερα τα προϊόντα χωρίζονται σε διαθέσιμα (με ένδειξη «Διαθέσιμο») και σε μη διαθέσιμα (με ένδειξη «Μη Διαθέσιμο). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με τις ενδείξεις «Νέο Προϊόν», «Ειδική Προσφορά», «Τελευταία Tεμάχια», ή παρόμοιες εκφράσεις), ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι τιμές και τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση φυλλαδίου, τη σήμανση Προσφορά ή αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να προβεί σε αγορά ενός και μόνο τεμαχίου. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε οποιαδήποτε εξάντληση των πιο πάνω προϊόντων.

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική επικοινωνία ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αναγκαίο η Εταιρεία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους και/ή οποιουδήποτε λάθους με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει συναίνεση από την Εταιρεία, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς. Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά 7777776, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]).

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής (Visa, Mastercard και Diners) είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως είτε οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Kυπριακής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελεύθερου Κυπριακού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός τεσσάρων με πέντε (4-5) εργασίμων ημερών σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όμως υποχρεούται να ενημερώσει με την αποδοχή της παραγγελίας εγγράφως τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης εξ αιτίας του λόγου αυτού. Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.
 

Kατ’ οίκον παράδοση

Οι παραδόσεις σε διαδικτυακές αγορές γίνονται απευθείας στην πόρτα σας! 

Επιλέξτε την διεύθυνση παράδοσης και η παραγγελία σας θα είναι κοντά σας εντός 4-5  εργάσιμων ημερών. *Iσχύουν όροι.

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά για αγορές άνω των €30.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σε όλες τις οικιακές συσκευές***.

*Για απομακρυσμένες περιοχές ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

**Εξαιρούνται τα κλιματιστικά, οι απορροφητήρες τύπου island, oι θερμοσίφωνες υγραερίου και τα ψυγεία νερού που χρειάζονται ένωση με την απευθείας παροχή νερού.

***Παραδόσεις οικιακών συσκευών γίνονται σε ισόγειες μέχρι 1ου ορόφου κατοικίες και σε όσες έχουν πρόσβαση σε ανελκυστήρες. H παράδοση στον 1ο όροφο σε κτίρια χωρίς ανεκλυστήρα είναι εφικτή μόνο εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού μας και η ακεραιότητα των προϊόντων. Η παράδοση προϊόντων σε 1ο όροφο χωρίς χρήση ανελκυστήρα περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα: -Ψυγεία που οι διαστάσεις τους δεν ξεπερνούν τα 185×60 εκατοστά. – Ελεύθερες ή εντοιχισμένες οικιακές συσκευές ύψους μέχρι 85 εκατοστά και πλάτους 60 εκατοστά και βάρους μέχρι 80 κιλών. Συσκευές που ξεπερνούν τις πιο πάνω διαστάσεις/κιλά μπορούν να παραδοθούν σε όλους τους ορόφους, νοουμένου ότι υπάρχει ανελκυστήρας, ο οποίος υποστηρίζει τις διαστάσεις και το βάρος των προϊόντων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα πρέπει να καλείται ανυψωτικό μηχάνημα, το κόστος του οποίου επιβαρύνεται ο πελάτης (€59.50 ανά ώρα). ΔΕΣ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράδοση Κλιματιστικών & Oικιακών Συσκευών: Ο χρόνος παράδοσης κλιμαστικών & οικιακών συσκευών δεν εμπίμπτει στην παράδοση της επόμενης μέρας. Ο χρόνος παράδοσης των οικιακών συσκευών κυμαίνεται μεταξύ 4-5 εργάσιμων ημερών, ενώ των κλιματιστικών μεταξύ 15-20 εργάσιμων ημερών. *O χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περιόδους  γιορτών όπως Χριστούγεννα, Πάσχα και Αύγουστο, όπως επίσης την περίοδο του Black Friday.

Χρέωση Εγκατάστασης Κλιματιστικών: Η χρέωση για εγκατάσταση κλιματιστικών είναι 115€ για 9000BTU & 12000BTU και 130€ για 18000BTU, 22000BTU & 24000BTU. *Σημειώστε ότι δεν μπορούν να παραδοθούν κλιματιστικά χωρίς χρέωση εγκατάστασης, εκτός εάν παρουσιάσετε άδεια εγκεκριμένου ψυκτικού.

 
Εγκατάσταση Κλιματιστικών
Εγκατάσταση 1 (ενός) κλιματιστικού 9Κ μέχρι 14Κ BTU – €115,00
Εγκατάσταση 1 (ενός) κλιματιστικού 16Κ μέχρι 24Κ BTU – €130,00
 
 
Χρέωσεις Επιπρόσθετων Εργασιών στις Εγκαταστάσεις Κλιματιστικών

Τιμοκατάλογος προαιρετικών επιπρόσθετων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Περιγραφή ΥπηρεσίαςΧρέωση από εγκαταστάτη προς πελάτη

Καθαρισμός ψυκτικών σωληνώσεων με άζωτο, ανά εγκατάσταση, σε περιπτώσεις:

– Όπου υπάρχουν ανοιχτές σωλήνες.

– Μετά από αφαίρεση παλαιού κλιματιστικού

– Αν υπήρχε άλλο είδους αερίου στο κύκλωμα

– Υγρασία στο κύκλωμα

€10,00

Αφαίρεση κλιματιστικού (9000-24000BTU)

€20,00

Χρήση επιπρόσθετων χαλκοσωλήνων (ανά μέτρο):

-Για κλιματιστικά 9Κ μέχρι 14Κ BTU

-Για κλιματιστικά 16Κ μέχρι 24Κ BTU

€18.00

€20.00

Πρόσθεση ψυκτικού αερίου σε περιπτώσεις που η απόσταση εξωτερικής μονάδας από την εσωτερική είναι μεγαλύτερη από την προτεινόμενη του κατασκευαστή (ανά κιλό)

Αρχική χρέωση €15,00

+ €50,00/κιλό

Χρήση επιπρόσθετης σωλήνας εξαγωγής νερού (ανά μέτρο):

€3,00

Χρήση επιπρόσθετου καναλιού κάλυψης καλωδίου παροχής ρεύματος (ανά μέτρο):

€6,50

Χρήση καναλιού κάλυψης χαλκοσωλήνων (ανά μέτρο):

€12,00

Εγκατάσταση διακόπτη ασφαλείας:

– Σε υφιστάμενο κουτί

– Σε άλλο σημείο με εξωτερικό κουτί

€20,00

€35,00

Εγκατάσταση εξωτερικού Isolator με βάση τους κανόνες της ΑΗΚ

– Αν χρειαστεί καλώδιο τύπου Armoured (ανά μέτρο)

– Αν χρειαστεί παρουσία τεχνικού στον έλεγχο από ΑΗΚ

€50,00

€3,00

€50,00

Εγκατάσταση πλαστικής βάσης δαπέδου για εξωτερική μονάδα

€20,00

Εγκατάσταση μεταλλικής βάσης τοίχου για εξωτερική μονάδα:

– Για κλιματιστικά 9Κ μέχρι 14Κ BTU

– Για κλιματιστικά 16Κ μέχρι 24Κ BTU

€25.00

€35.00

Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος (ανά ώρα)

€59,50

* Ίσως να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες αφορούν πιο δύσκολες εγκαταστάσεις και δεν μπορούν να υπολογιστούν από πριν.

* Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει τρυπήματα σε τοίχους από μπετόν ή πέτρα και κολόνες ή δοκούς.

* Όλες οι πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Ο όρος εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ξεπακετάρισμα συσκευής.
  • Τοποθέτηση και σύνδεση του κλιματιστικού σε σημείο που υποδεικνύεται από τον πελάτη ή ενδείκνυται βάσει πρόνοιας του χώρου (σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις)
  • Επίδειξη χρήσης και επεξήγηση βασικών λειτουργιών και εξαρτημάτων.

Προϋποθέσεις εγκατάστασης:

  • Μέγιστη απόσταση εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας είναι τα 3 μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το καλώδιο σύνδεσης του κλιματιστικού με τη παροχή ρεύματος και τις σωλήνες εξαγωγής νερού από την εσωτερική μονάδα.
  • Όλα τα καλώδια καλύπτονται με trunking, επίσης οι χάλκινες σωλήνες επενδύονται χωριστά με Armaflex και τυλίγονται μαζί με άσπρη κολλητική ταινία.
  • Σε όλα τα κλιματιστικά η παροχή ρεύματος θα συνδέεται απαραίτητα με Heater Switch, εκτός και αν ο πελάτης επιθυμεί με φις 13Amp μόνο για κλιματιστικά από 9Κ – 12Κ BTU.
  • Η σωλήνα εξαγωγής νερού από την εσωτερική μονάδα επεκτείνεται μέχρι το έδαφος μαζί με την εξαγωγή νερού στο Heating Mode με εξαίρεση τις ψηλές οικοδομές, όπου θα συμφωνείτε με το πελάτη επιτόπου η κατάληξη της.
  • Όταν ανοίγονται τρύπες στον τοίχο για πέρασμα των σωλήνων γεμίζονται με κατάλληλο υλικό.
  • Απαραιτήτως γίνεται “vacuum” στις σωλήνες πριν την εφαρμογή των κλιματιστικών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΕΔΩ

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις: Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής και δεν τα γνωστοποιεί στον πελάτη. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 30€. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 30 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς €3 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

Ειδικά για τις παραδόσεις ψυγείων τύπου ντουλάπας, ψυγείων τύπου side by side, ψυγείων άνω των 1.85 cm, πλυντηρίων ρούχων χωρητικότητας 8 κιλών και άνω καθώς επίσης και για κλιματιστικά τύπου ντουλάπας, αλλά και για όλες τις συσκευές βάρους άνω των 80 κιλών, οπουδήποτε και αν γίνεται η παράδοση, η παράδοση του είδους πραγματοποιείται στο ισόγειο της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης ή σε όροφο εφόσον η μεταφορά μπορεί να επιτευχθεί μέσω ανελκυστήρα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του είδους σε όροφο όπου δεν υπάρχει πρόσβαση και χρειάζεται γερανό τότε θα πρέπει να επιλέξει την υπηρεσία μεταφοράς μέσω γερανού κατά την παραγγελία του είδους και να επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την ίδια την εταιρία είτε μετά από συνεννόηση της εταιρείας με τον εκάστοτε προμηθευτή του είδους για την απευθείας παράδοση αυτού στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά: -Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας -Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με ανταλλαγή αγαθών και -Η παραγγελία αφορά μεγάλο/α σε μάζα προϊόν/ντα όπως ενδεικτικά βάρους άνω των 100 kg. Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο παράδοσης, ο έμπορος παραδίδει τα αγαθά με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των συναφή προϊόντων τριάντα (30) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη ενώ, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά.